vietnamese English

Ban Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Vĩnh Sơn

Chủ tịch

2. Ông Lê Hoàng Hà

Phó chủ tịch

 

 

 

 

 

 

3. Bà Trần Kim Dung

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

4. Ông Phan Thế Ruệ

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

5. Ông Vi Công Khanh

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

6. Ông Nguyễn Viết Hà

Ủy viên

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông Lê Vĩnh Sơn

Tổng giám đốc

2. Ông Nguyễn Viết Hà

Phó tổng giám đốc điều hành

3. Bà Trần Kim Dung

Phó tổng giám đốc

4. Bà Trịnh Thị Khanh

Phó tổng giám đốc

5. Ông Đàm Quang Hùng

Phó tổng giám đốc

 

 

 

 

 

 

6. Bà Trần Thị Thủy

Kế toán trưởng

 

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng Ban kiểm soát

 

2. Ông Nguyễn Văn Quyết

Thành viên

 

3. Bà Lê Khánh Linh

Thành viên

 

Top