vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
20.04.2018 6.40  6.71  6.40  6.70  486,330  6.70  0.30 (4.69 %)
19.04.2018 6.51  6.65  6.40  6.40  423,830  6.40  -0.18 (-2.74 %)
18.04.2018 6.60  6.66  6.50  6.58  142,940  6.58  0.15 (2.33 %)
12.04.2018 6.62  6.62  6.20  6.42  192,150  6.42  -0.18 (-2.73 %)
11.04.2018 6.55  6.78  6.53  6.60  391,080  6.60  -0.10 (-1.49 %)
10.04.2018 6.81  6.84  6.64  6.70  233,220  6.70  -0.11 (-1.62 %)
09.04.2018 6.80  6.81  6.67  6.81  1,046,010  6.81  0.01 (0.15 %)
06.04.2018 6.49  6.84  6.48  6.80  424,510  6.80  0.34 (5.26 %)
05.04.2018 6.23  6.46  6.16  6.46  588,150  6.46  0.29 (4.70 %)
04.04.2018 6.25  6.26  6.15  6.17  186,490  6.17  -0.08 (-1.28 %)

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ - XÂY CHẤT LƯỢNG, DỰNG NIỀM TIN

Top