vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
17.02.2017 8.28  8.29  8.20  8.26  279,760  8.26  -0.04 (-0.48 %)
16.02.2017 8.30  8.50  8.30  8.30  811,150  8.30  0.00 (0.00 %)
15.02.2017 8.17  8.39  8.17  8.30  862,470  8.30  0.13 (1.59 %)
14.02.2017 8.15  8.17  8.12  8.17  387,830  8.17  0.02 (0.25 %)
13.02.2017 8.17  8.17  8.08  8.15  569,460  8.15  0.00 (0.00 %)
10.02.2017 8.17  8.18  8.13  8.15  338,800  8.15  -0.02 (-0.24 %)
09.02.2017 8.13  8.20  8.12  8.17  335,380  8.17  0.02 (0.25 %)
08.02.2017 8.16  8.22  8.12  8.15  382,740  8.15  -0.04 (-0.49 %)
07.02.2017 8.30  8.35  8.16  8.19  634,060  8.19  -0.09 (-1.09 %)
06.02.2017 8.36  8.36  8.28  8.28  337,610  8.28  -0.05 (-0.60 %)

Bình nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời | Tập đoàn Sơn Hà

Top