vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
24.02.2017 8.81  8.88  8.61  8.61  673,350  8.61  -0.20 (-2.27 %)
23.02.2017 8.55  9.05  8.55  8.81  2,140,360  8.81  0.32 (3.77 %)
22.02.2017 8.40  8.55  8.35  8.49  1,058,680  8.49  0.14 (1.68 %)
21.02.2017 8.21  8.35  8.21  8.35  611,140  8.35  0.14 (1.71 %)
20.02.2017 8.20  8.25  8.18  8.21  377,390  8.21  -0.05 (-0.61 %)
17.02.2017 8.28  8.29  8.20  8.26  279,760  8.26  -0.04 (-0.48 %)
16.02.2017 8.30  8.50  8.30  8.30  811,150  8.30  0.00 (0.00 %)
15.02.2017 8.17  8.39  8.17  8.30  862,470  8.30  0.13 (1.59 %)
14.02.2017 8.15  8.17  8.12  8.17  387,830  8.17  0.02 (0.25 %)
13.02.2017 8.17  8.17  8.08  8.15  569,460  8.15  0.00 (0.00 %)

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ - XÂY CHẤT LƯỢNG, DỰNG NIỀM TIN

Top