vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
19.09.2017 7.76  7.88  7.76  7.81  642,690  7.81  0.05 (0.64 %)
18.09.2017 7.68  7.78  7.62  7.76  372,500  7.76  0.14 (1.84 %)
15.09.2017 7.62  7.89  7.62  7.62  322,850  7.62  0.05 (0.64 %)
14.09.2017 8.18  8.25  8.10  8.15  229,750  8.15  -0.03 (-0.37 %)
13.09.2017 8.15  8.18  8.00  8.18  572,480  8.18  0.02 (0.25 %)
12.09.2017 8.17  8.19  8.11  8.16  267,050  8.16  -0.01 (-0.12 %)
11.09.2017 8.28  8.28  8.10  8.17  370,650  8.17  -0.01 (-0.12 %)
08.09.2017 8.19  8.24  8.17  8.18  235,070  8.18  -0.02 (-0.24 %)
07.09.2017 8.20  8.25  8.10  8.20  451,950  8.20  0.00 (0.00 %)
06.09.2017 8.30  8.30  8.19  8.20  226,600  8.20  -0.10 (-1.20 %)

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ - XÂY CHẤT LƯỢNG, DỰNG NIỀM TIN

Top