vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
19.01.2018 7.25  7.34  7.24  7.24  303,290  7.24  -0.01 (-0.14 %)
18.01.2018 7.21  7.30  7.21  7.25  173,620  7.25  -0.03 (-0.41 %)
17.01.2018 7.38  7.38  7.28  7.28  363,960  7.28  -0.10 (-1.36 %)
16.01.2018 7.47  7.50  7.30  7.38  267,390  7.38  -0.09 (-1.20 %)
15.01.2018 7.41  7.53  7.40  7.47  236,310  7.47  0.06 (0.81 %)
12.01.2018 7.41  7.58  7.40  7.41  455,480  7.41  -0.06 (-0.80 %)
11.01.2018 7.42  7.49  7.38  7.47  377,350  7.47  0.10 (1.36 %)
10.01.2018 7.30  7.59  7.30  7.37  364,240  7.37  0.07 (0.96 %)
09.01.2018 7.31  7.34  7.26  7.30  311,750  7.30  -0.02 (-0.27 %)
08.01.2018 7.39  7.39  7.30  7.32  196,110  7.32  -0.02 (-0.27 %)

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ - XÂY CHẤT LƯỢNG, DỰNG NIỀM TIN

Top