vietnamese English
Ngày Tham chiếu Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm
17.11.2017 7.39  7.43  7.29  7.37  298,490  7.37  0.01 (0.14 %)
16.11.2017 7.30  7.40  7.20  7.36  1,084,090  7.36  -0.02 (-0.27 %)
15.11.2017 7.38  7.45  7.22  7.38  494,220  7.38  0.15 (2.07 %)
14.11.2017 7.35  7.35  7.21  7.23  537,180  7.23  -0.12 (-1.63 %)
13.11.2017 7.39  7.45  7.25  7.35  410,440  7.35  -0.04 (-0.54 %)
10.11.2017 7.32  7.45  7.31  7.39  312,100  7.39  0.00 (0.00 %)
09.11.2017 7.40  7.40  7.33  7.39  220,200  7.39  -0.01 (-0.14 %)
08.11.2017 7.40  7.55  7.40  7.40  237,580  7.40  -0.10 (-1.33 %)
07.11.2017 7.50  7.53  7.45  7.50  370,120  7.50  -0.04 (-0.53 %)
06.11.2017 7.58  7.65  7.50  7.54  284,390  7.54  -0.04 (-0.53 %)

TẬP ĐOÀN SƠN HÀ - XÂY CHẤT LƯỢNG, DỰNG NIỀM TIN

Top