vietnamese English
  • 123

La, V-inox Xuất Khẩu

Liên hệ với BP Xuất khẩu công nghiệpThông tin liên hệ

Ông Nguyễn Tiến Quang - Phó Giám đốc 

Email : bill.nguyen@sonha.com.vn

Điện thoại : +84-24-62656566 (Ext: 1717)

Fax:+84-24-62656588

Top