vietnamese English
Mạng xã hội
Phát triển bền vững

Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn công bố Bản tin tháng

Ngày đăng : 08.08.2018

Kính gửi: Quý Cổ đông, Nhà đầu tư

Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, Bản tin tháng của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ được bổ sung thông tin hợp nhất ước tính các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhận trước thuế.

Căn cứ vào thực tế của hoạt động kế toán tại Công ty mẹ và các công ty thành viên được đưa vào Bản tin, Công ty trân trọng thông báo việc điều chỉnh thời gian công bố Bản tin tháng theo thông bố số 120/2018/TB-SHI.


Các tin khác.
Top