vietnamese English
Ngày đăng Tài liệu Tải về
09.04.2018
05:13:00 PM
Giấy xác nhận/ ủy quyền dự họp HĐQT 2018 Download
09.04.2018
05:12:00 PM
NQ HĐQT vv thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2018 Download
09.04.2018
05:12:00 PM
Quy chế bầu cử họp HĐQT 2018 Download
13.03.2018
03:10:00 PM
TB NDKCC tổ chức DHCD TN 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền Download
09.03.2018
02:02:00 PM
BB và NQ của HĐQT vv miễn nhiệm Ông Đ.Q.Huy và bổ nhiệm Ông N.V.Hà Download
07.03.2018
10:30:00 AM
TT của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-VSD vv SHI chốt danh sách cổ đông Download
01.03.2018
03:35:00 PM
CBTT NQ HĐQT ngày 01032018 vv Tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền Download
28.02.2018
05:06:00 PM
NQ HĐQT ngày 28022018 vv Miễn nhiệm Phó TGĐ Download
23.02.2018
10:33:00 AM
Nghị quyết HĐQT vv Triệu tập ĐHĐCĐ 2018 & Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Download
24.01.2018
11:31:00 AM
BCQT 2017 có bổ sung thông tin Download
23.01.2018
01:36:00 PM
Báo cáo Quản trị công ty năm 2017 Download
02.01.2018
01:51:00 PM
CBTT_Nhận được Quyết định xử lý vi phạm về thuế Download
29.12.2017
04:17:00 PM
Công bố BB&NQ HĐQT vv tăng vốn cho công ty con Download
17.11.2017
03:56:00 PM
Công bố BB&NQ HĐQT ngày 16/11/2017 vv thông qua giao dịch với công ty liên quan Download
20.10.2017
05:31:00 PM
Công bố BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Download
Top