NGÀNH NƯỚC

Sơn Hà tham gia đầu tư vào các dự án cung cấp nước sạch theo hình thức đầu tư vốn vào một số công ty hoặc tham gia M&A các công ty trong lĩnh vực cung cấp nước sạch.

Đồng thời, Sơn Hà còn cung cấp những giải pháp xử lý nước thải một cách hiệu quả thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện đại, tiến tiến hàng đầu thế giới.