Công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

  • Địa chỉ: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • Mã số doanh nghiệp: 4900101738
  • Vốn điều lệ: 089.000.000
  • Website: http://capthoatnuoclangson.com.vn/