Nhà máy sản xuất

Nhà máy Sơn Hà Myanmar

Địa chỉ:Yangon, Myanmar

Diện tích:10,000 (m2)

Địa chỉ: Yangon, Myanmar

Diện tích: 10,000 (m2)