Thông tin công bố
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
11/03/2019, 00:00:00 SHI_CBTT đc ngay ĐKCC & BB HĐQT Tải về
09/07/2019, 00:00:00 SHI Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu trả cổ tức Tải về
04/07/2019, 00:00:00 VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 Tải về
22/06/2019, 00:00:00 SHI_Nghị quyết HĐQT thay đổi vốn điều lệ 2019 Tải về
14/06/2019, 00:00:00 SHI_Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Tải về
27/05/2019, 00:00:00 SHI_CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018 Tải về
22/05/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - Đinh Văn Quân Tải về
09/05/2019, 00:00:00 SHI: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án trả cổ tức 2018 Tải về
25/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Cty PT Hoàng Hà Tải về
24/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn - Lê Hoàng Hà Tải về
23/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo KQGD CĐNB LÊ HOÀNG HÀ Tải về
22/04/2019, 00:00:00 SHI: Báo cáo KQGD TCLQ CĐNB - CT TNHH MTV SXDT & PT HOÀNG HÀ Tải về
22/03/2019, 00:00:00 SHI: Thông báo GDCP TCLQ CĐNB - CT TNHH MTV SXDT & PT HOÀNG HÀ Tải về
22/03/2019, 00:00:00 SHI: Thông báo GDCP CĐNB - LÊ HOÀNG HÀ Tải về
03/05/2019, 00:00:00 SHI_CBTT điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức 2018 Tải về