Báo cáo thường niên
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
27/04/2020, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2019 Tải về
19/04/2019, 07:00:00 Báo cáo thường niên 2018 ( ver English ) Tải về
19/04/2017, 07:00:00 Báo cáo thường niên 2016 ( ver English ) Tải về
19/04/2019, 07:00:00 Báo cáo thường niên 2018 Tải về
29/01/2019, 00:00:00 Báo cáo quản trị 2018 Tải về
19/04/2018, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2017 Tải về
18/04/2017, 07:00:00 Báo cáo thường niên 2016 Tải về
14/04/2016, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2015 Tải về
15/04/2015, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2014 Tải về
14/04/2014, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2013 Tải về
23/05/2013, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2012 Tải về
19/04/2012, 00:00:00 Báo cáo thường niên SHI_2011 Tải về
18/07/2011, 00:00:00 Báo cáo thường niên SHI_2010 Tải về
18/07/2011, 00:00:00 Báo cáo thường niên SHI_ 2009 Tải về