Báo cáo tài chính
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
30/01/2020, 00:00:00 Bản giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4.2019 Tải về
30/01/2020, 00:00:00 Bản giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2019 Tải về
30/01/2020, 00:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4.2019 Tải về
30/01/2020, 00:00:00 Báo cáo Tài chính công ty mẹ Quý 4.2019 Tải về
30/10/2019, 07:00:00 Giải trình BCTC riêng Quý 3.2019 Tải về
30/10/2019, 07:00:00 Giải trình Báo cáo hợp nhất Quý 3.2019 Tải về
29/10/2019, 07:00:00 Báo cáo Tài chính riêng công ty mẹ Quý 3.2019 Tải về
29/10/2019, 07:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3.2019 Tải về
31/08/2019, 07:00:00 Giải trình Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 Tải về
31/08/2019, 07:00:00 Giải trình Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2019 Tải về
30/08/2019, 07:00:00 Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2019 Tải về
30/08/2019, 07:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 Tải về
31/07/2019, 07:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2.2019 Tải về
31/07/2019, 07:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2019 Tải về
30/07/2019, 07:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 2.2019 Tải về