Điều lệ, quy chế quản trị
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
23/10/2018, 00:00:00 Điều lệ sửa đổi SHI tháng 10 năm 2018 Tải về
26/06/2018, 00:00:00 Điều lệ sửa đổi SHI năm 2018 Tải về
04/05/2018, 00:00:00 Điều lệ sửa đổi năm 2018 Tải về
04/05/2018, 00:00:00 Quy chế Quản trị Công ty năm 2018 Tải về
26/04/2017, 07:00:00 Điều lệ sửa đổi SHI - 2017 Tải về
12/04/2017, 07:00:00 Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2017 Tải về
19/01/2017, 07:00:00 Báo cáo quản trị công ty 2016 Tải về
28/04/2016, 07:00:00 Điều lệ công ty 2016 Tải về
17/04/2015, 07:00:00 Điều lệ công ty 2015 Tải về
23/09/2014, 00:00:00 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/09/2014 Tải về
06/05/2014, 00:00:00 Điều lệ SHI_2014 Tải về
11/07/2013, 00:00:00 Báo cáo Quản trị 6 tháng 2013 Tải về
05/06/2013, 00:00:00 Điều lệ 2013 - SHI Tải về
13/05/2013, 00:00:00 Quy chế Quản Trị công ty 2013 Tải về
02/05/2013, 00:00:00 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 Tải về