Sơn Hà nâng cấp thành công Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2000 lên ISO 9001:2008

icon dateJul ,15 2011

Tổ chức chứng nhận DAS - Vương quốc Anh vừa cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Đây là bằng chứng về những nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên Sơn Hà trong thời gian dài để xây dựng cũng như duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lựơng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chứng chỉ Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng của Sơn Hà không những được công nhận tại Việt Nam mà nó có giá trị trên tòan cầu. Mặt khác Chứng chỉ Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng của Sơn Hà cũng có giá trị trong vòng 03 năm kể từ ngày ban hành với điều kiện thỏa mãn các cuộc đánh giá giám sát hàng năm.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất vào ngày 14/11/2008 và được nhiều tổ chức tại 175 quốc gia áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng tại các nước này. Kể từ khi nhận được Chứng chỉ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận DAS và logo của UKAS cho họat động quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình.

Việc nâng cấp thành công Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2000 lên ISO 9001:2008 là cơ hội để cải tiến hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới và quan trọng hơn còn là một cơ hội cho việc nhìn nhận lại thực trạng, xác định và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để CẢI TIẾN HIỆU QUẢ từ việc áp dụng HTQLCL. Vì thế cần sự cố gắng và góp sức hơn nữa của cán bộ công nhân viên Sơn Hà để Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì thường xuyên và luôn luôn cải tiến, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.