Quan hệ cổ đông

[{"id":11259,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T3.2021","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ban-tin-thang-3-2.pdf","date_field":"2021","date_post":"25\/04\/2021","url":""},{"id":11061,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T2.2021","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Ban-tin-thang-2-2021.pdf","date_field":"2021","date_post":"20\/03\/2021","url":""},{"id":10828,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T1.2021","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ban-tin-thang-1-2021.pdf","date_field":"2021","date_post":"20\/02\/2021","url":""},{"id":10666,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T12.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/B\u1ea3n-tin-doanh-nghi\u1ec7p-SHI-T12.2020.pdf","date_field":"2021","date_post":"20\/01\/2021","url":""},{"id":10474,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T11.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/SHI.Bang-tin-thang-11.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/12\/2020","url":""},{"id":10286,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T10.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Bang-tin-thang-10.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/11\/2020","url":""},{"id":10092,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T9.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/SHI_Ban-tin-thang-9-2020-final.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/10\/2020","url":""},{"id":9816,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T8.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/B\u1ea3n-tin-SHI_th\u00e1ng-8-finalll.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/09\/2020","url":""},{"id":9503,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T7.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/SHI_Ban-tin-thang-7-2020.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/08\/2020","url":""},{"id":8849,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T6.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Ban-tin.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/07\/2020","url":""},{"id":8082,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T5.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/SHI_Ban-tin-T5_2020_VIE.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/06\/2020","url":""},{"id":2192,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T4.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/moyc4NQ4PM-vTllRfLumW-1590456058-1.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/05\/2020","url":null},{"id":2193,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T3.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/AoJgTtjstM-6cfYioUwi8-1588143305.pdf","date_field":"2020","date_post":"25\/04\/2020","url":null},{"id":2172,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T2.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/GJ5Bt8ZVgh-EOelgpapR8-1585362533.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/03\/2020","url":null},{"id":2173,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T1.2020","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/ZLxA21zTjD-HYzIAMyeBz-1582538337.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/02\/2020","url":null},{"id":2174,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T12.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/pmCtJb4kO2-xHtzenYl38-1580379671.pdf","date_field":"2020","date_post":"20\/01\/2020","url":""},{"id":2175,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T11.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/QmFAzpBGeD-7KxC2GLtH0-1580379649.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/12\/2019","url":null},{"id":2152,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T10.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/qSfkM0RvaJ-IFNVExzoeU-1574310927.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/11\/2019","url":null},{"id":2153,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T9.2019","link_file":"https:\/\/sonha.com.vn\/\/wp-content\/uploads\/storage\/uploads\/1vv01rNHQq-VGmiYhKXSF-1572229310.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/10\/2019","url":null},{"id":2154,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T8.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Kn8h4AsBTq-Alis5hdnVf-1569400808.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/09\/2019","url":null},{"id":2155,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T7.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/U1EckuO2rQ-MhFWmki81Y-1566464177.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/08\/2019","url":null},{"id":2132,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T6.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/VbN8PbEjJL-aqE5DriiPD-1564131232.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/07\/2019","url":null},{"id":2133,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T5.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Z2nNTn1wz6-Kpf9YSDN8X-1561173187.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/06\/2019","url":null},{"id":2112,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T4.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/jdqTSg2ISx-dlRXLA16Eq-1558496464.pdf","date_field":"2019","date_post":"22\/05\/2019","url":null},{"id":2113,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T3.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/FToM1WBUNW-K4oLoZ2tjd-1556254951.pdf","date_field":"2019","date_post":"25\/04\/2019","url":null},{"id":2105,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T2.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/sF61MqhlWf-EI5V3Agebc-1553230413.pdf","date_field":"2019","date_post":"22\/03\/2019","url":null},{"id":2106,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T1.2019","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/sjFiAWUhIl-IOajhT9bo5-1551866781.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/02\/2019","url":null},{"id":2107,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T12.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/9mCwdCt7lL-tqcUMrpMv8-1551866781.pdf","date_field":"2019","date_post":"20\/01\/2019","url":null},{"id":2108,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T11.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/J4KycBIVij-0MkUOU82ny-1551866782.pdf","date_field":"2018","date_post":"20\/12\/2018","url":null},{"id":2109,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T10.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/TDE5DyjtHu-D64jZ9s9he-1551866782.pdf","date_field":"2018","date_post":"20\/11\/2018","url":null},{"id":2102,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T9.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/J29JpjdHdZ-8AxO6LIbdM-1551866784.pdf","date_field":"2018","date_post":"20\/10\/2018","url":null},{"id":2103,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T8.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/r6X2HBGCb0-dXI7hRQamz-1551866784.pdf","date_field":"2018","date_post":"20\/09\/2018","url":null},{"id":2104,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T7.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/IvRLEkYbwb-jgyrn8SbAG-1551866784.pdf","date_field":"2018","date_post":"20\/08\/2018","url":null},{"id":2098,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T6.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/TmpBdnlh0a-TH74hpqNUW-1551866785.pdf","date_field":"2018","date_post":"19\/07\/2018","url":null},{"id":2099,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T5.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/NgHhB38asI-uwP69zT7RC-1551866785.pdf","date_field":"2018","date_post":"15\/06\/2018","url":null},{"id":2100,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T4.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mbjbO6MHov-pDoXQ4kMtE-1551866786.pdf","date_field":"2018","date_post":"14\/05\/2018","url":null},{"id":2093,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T3.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/6Bij8Vq5f5-9GwO4mQuiA-1551866786.pdf","date_field":"2018","date_post":"19\/04\/2018","url":null},{"id":2094,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T2.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/HlWDmYsVJn-8odavuMqMo-1554859356.pdf","date_field":"2018","date_post":"14\/03\/2018","url":null},{"id":2095,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T1.2018","link_file":"https:\/\/www.sonha.com.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/q554AUcpwt-iRBeDDzfZQ-1554859368.pdf","date_field":"2018","date_post":"23\/02\/2018","url":null},{"id":2092,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T11.2017","link_file":"null","date_field":"2017","date_post":"15\/12\/2017","url":null},{"id":2079,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T6.2017","link_file":"null","date_field":"2017","date_post":"20\/07\/2017","url":null},{"id":2080,"title":"B\u1ea3n tin doanh nghi\u1ec7p SHI T5.2017","link_file":"null","date_field":"2017","date_post":"15\/06\/2017","url":null}]