Báo cáo thường niên
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
19/04/2019, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2018 ( ver English ) Tải về
19/04/2017, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2016 ( ver English ) Tải về
19/04/2019, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2018 Tải về
28/01/2019, 17:00:00 Báo cáo quản trị 2018 Tải về
18/04/2018, 17:00:00 Báo cáo thường niên 2017 Tải về
18/04/2017, 00:00:00 Báo cáo thường niên 2016 Tải về
13/04/2016, 17:00:00 Báo cáo thường niên 2015 Tải về
14/04/2015, 17:00:00 Báo cáo thường niên 2014 Tải về
13/04/2014, 17:00:00 Báo cáo thường niên 2013 Tải về
22/05/2013, 17:00:00 Báo cáo thường niên 2012 Tải về
18/04/2012, 17:00:00 Báo cáo thường niên SHI_2011 Tải về
17/07/2011, 17:00:00 Báo cáo thường niên SHI_2010 Tải về
17/07/2011, 17:00:00 Báo cáo thường niên SHI_ 2009 Tải về