Tài liệu ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
26/04/2019, 00:00:00 SHI: Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 Tải về
13/04/2019, 00:00:00 SHI_Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019 Tải về
13/04/2019, 00:00:00 SHI_Đường link tài liệu ĐHĐCĐ 2019 Tải về
25/02/2019, 17:00:00 Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám Đốc Tải về
14/01/2019, 17:00:00 Công ty CPQT Sơn Hà công bố quyết định của HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty Tải về
16/09/2018, 17:00:00 Biên bản và Nghị quyết HĐQT 17/9/2018 Tải về
30/07/2018, 17:00:00 Biên bản và Nghị quyết HĐQT 30/7/2018 Tải về
24/06/2018, 17:00:00 Nghị quyết HĐQT ngày 25/6/2018 Tải về
17/05/2018, 17:00:00 Biên bản và Nghị quyết HĐQT 18/5/2018 Tải về
03/05/2018, 17:00:00 Nghị quyết Hội đồng Quản trị 4/5/2018 Tải về
27/04/2018, 17:00:00 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tải về
17/04/2018, 17:00:00 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tải về
09/10/2017, 00:00:00 Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2017 Tải về
09/10/2017, 00:00:00 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017 Tải về
09/10/2017, 00:00:00 Quy chế ĐHĐCĐ bất thường 2017 Tải về