Báo cáo tài chính
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
31/08/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 Tải về
31/08/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2019 Tải về
30/08/2019, 00:00:00 Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2019 Tải về
30/08/2019, 00:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 Tải về
31/07/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2.2019 Tải về
31/07/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2019 Tải về
30/07/2019, 00:00:00 Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 2.2019 Tải về
30/07/2019, 00:00:00 Báo cáo Tài chính tổng hợp quý 2.2019 Tải về
31/03/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về
31/03/2019, 00:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tải về
31/03/2019, 00:00:00 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 Tải về
31/03/2019, 00:00:00 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Tải về
30/01/2019, 17:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018 Tải về
30/01/2019, 17:00:00 Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV.2018 Tải về
30/01/2019, 17:00:00 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018 Tải về