Công ty thành viên

Sonha Myanmar International Limited SHM

Địa chỉ: No.33/B, Damaryone Street, Baukhtaw, Ward No. (15), Yankin Township, Yangon.