Đoàn thanh niên Sơn Hà học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

icon dateJun ,11 2019

Chiều ngày 8/6/2019, nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Sơn Hà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đoàn thanh niên Sơn Hà tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố tròn nửa thế kỉ. Đây là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam. Vì vậy, 50 năm đã qua đi nhưng ý nghĩa của bản di chúc vẫn còn vẹn nguyên giá trị, soi rọi và chỉ đường cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Sơn Hà đã tích cực hưởng ứng chuyên đề, tổ chức đi tham quan bảo tàng và lắng nghe thuyết trình về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn viên Sơn Hà lắng nghe thuyết trình về hành trình cứu nước của Bác

Chuyến tham quan không chỉ giúp đoàn viên Sơn Hà thêm kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị cha già kính yêu của dân tộc, mà còn góp phần nâng cao nhận thức được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tự hào truyền thống cha anh, mỗi đoàn viên Sơn Hà hôm nay càng phải ra sức phấn đấu, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước.

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan: