Factory

SON HA POWER DEVELOPMENT FACTORY – PHUNG

Address:Cụm Công nghiệp Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Area:2,790 (m2)